Město a další partneři stvrdí spolupráci při přípravě realizace nového nádraží memorandem

6. březen 2019 – Výstavba nového nádraží, která zahrnuje komplexní přestavbu železniční infrastruktury i výstavbu nové čtvrti v jižní části města, je jedním z nejvýznamnějších projektů na území města Brna. Na jeho přípravě je potřebná spolupráce mnoha stran. Proto bude podepsáno Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci modernizace železničního uzlu Brno a souvisejících staveb. Jeho znění dnes odsouhlasila na svém jednání Rada města Brna.

„Pro další rozvoj Brna je výstavba nového nádraží zásadní dopravní projekt. Naším cílem je tuto věc dále posunout. Na tomto máme všichni stejný zájem. Dohodli jsme se na vzájemné spolupráci a otevřeném přístupu jak politických, tak i odborných složek,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Memorandum deklaruje společnou ochotu spolupracovat například v oblastech

 • územně-plánovací přípravy,
 • funkčního architektonického řešení dopravních terminálů, zvláště nového hlavního nádraží,
 • prověření záměru Severojižního kolejového diametru,
 • přípravy projektové dokumentace,
 • majetkoprávního vypořádání z úrovně investorů,
 • spolufinancování realizace stavby z úrovně investorů,
 • otevřené komunikace s veřejností.

Dokument nyní projednají jednotlivé strany: Jihomoravský kraj, Ministerstvo dopravy ČR, Správa železniční dopravní cesty a Státní fond dopravní infrastruktury. Ty jednoznačně potvrdily společnou ambici pokračovat v přípravě stavby na lednovém jednání řídicího výboru Železničního uzlu Brno, které se uskutečnilo v Praze. Předpokládá se, že ke slavnostnímu podpisu dojde zhruba do měsíce.

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.