Cíle projektu

Požadavky na řešení přestavby železničního uzlu Brno

Jednou ze základních oblastí, která definuje požadavky na řešení projektu a stanovuje jeho cíle, je analýza současných problémů a požadavků na řešení projektu. Stávající uspořádání a parametry železničního uzlu, stávající nabídka veřejné dopravy a stávající využití drážních ploch a přilehlého území představují negativa zejména z hlediska kvality dopravních systémů a možností rozvoje území. Analýza současných problémů a požadavků na řešení projektu je zpracována pro odborné oblasti, ve kterých je shrnut minulý vývoj a současný stav a zároveň předpokládaný budoucí vývoj.

Více informací:
Přepravní poptávka
Nabídka železniční osobní dopravy
Územní rozvoj města Brna
Dopady dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Klimatické změny
Kapacita železniční infrastruktury
Technické parametry železniční infrastruktury

Cíle projektu

Při definování cílů projektu se vycházelo z analýz přepravní poptávky, z analýz problémů stávajícího stavu a z analýz potřeb a požadavků na řešení projektu. Požadavky na řešení projektu se prolínají napříč hodnocenými oblastmi, proto byly tematicky podobné cíle sloučeny.

Projekt je zaměřen primárně na řešení železniční dopravy, proto se týká většina cílů oblasti železničního provozu a železniční infrastruktury. Železniční osobní doprava je jednou ze součástí systému veřejné hromadné dopravy, proto jsou hodnoceny i cíle vztažené obecně k systému veřejné hromadné dopravy, ale i k systému individuální automobilové dopravy. Dopravní provoz generuje i externality, které působí negativně na zdraví obyvatel, proto jsou hodnoceny i cíle týkající se negativních dopadů železničního provozu na okolí. Poslední hodnocenou oblastí je potenciál územního rozvoje, protože uspořádání železniční infrastruktury a její technické provedení vytváří podmínky využití přilehlých ploch.

Cíle projektu jsou rozděleny do dvou skupin:

 • socioekonomické cíle, které budou mít dopad na jednu či více skupin společnosti. Tyto skupiny tvoří například cestující, obyvatelé, přepravci, samosprávy apod. Hodnocení plnění cílů je zpravidla přímo vyčísleno v analýze CBA, případně se užívá slovní hodnocení.
 • provozní cíle – dosažení výkonnosti a technické úrovně a parametrů projektu, jejichž realizace umožní splnění socioekonomických cílů. Jedná se například navýšení kapacity dopravní infrastruktury, kdy samotné navýšené kapacity infrastruktury bude mít pro společnost přímý přínos, ale umožní zvýšení nabídky železniční osobní dopravy, což je přínos, který bude mít pozitivní dopad pro cestující. Míru plnění těchto cílů zpravidla není možné vyčíslit, proto není plnění těchto cílů hodnoceno v analýze CBA, ale pouze slovně.

Více informací:
Celospolečenské cíle projektu

Vyhodnocení plnění cílů projektu

Při návrhu řešení byla snaha o takové konkrétní provedení projektu, aby bylo maximalizováno dosažení stanovených cílů. Varianty jsou v mnoha ohledech a dosahovaných parametrech odlišné a logicky se tak liší i plnění stanovených cílů. Pro každý cíl je provedeno vyhodnocení jeho naplnění pro jednotlivé varianty:

Více informací:
Vyhodnocení plnění cílů projektu

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.