Studie proveditelnosti

Nástroj, který pomůže rozetnout gordický uzel

Zadání studie proveditelnosti připravila státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Rada města Brna k zadání vyslovila souhlas 1. října 2014. Smlouva o dílo na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno byla mezi Správou železniční dopravní cesty jako zadavatelem a sdružením firem Sudop Brno, Moravia Consult a AF City Plan jako zhotovitelem podepsána 20. května 2015. Dokumentace Studie proveditelnosti byla městu Brnu a dalším institucím předána 30. 10. 2017.

Posouzeny byly dvě koncepční varianty řešení přestavby železničního uzlu: varianta Řeka (s nádražím u řeky) a varianta Petrov (s nádražím pod Petrovem). Tyto dvě varianty byly již dříve upraveny a dopracovány ve studii Dopracování variant řešení železničního uzlu Brno. Ve studii proveditelnosti byla vyhodnocena i varianta nulová, označovaná jako „bez projektu“, tedy udržování provozuschopného stavu v dnešní podobě.

Prověření variant je jedním ze základních požadavků pro spolufinancování projektů z veřejných prostředků. Do zpracování studie proveditelnosti byla zapojena i agentura Jaspers, která poskytuje členským státům Evropské unie podporu potřebnou k přípravě velkých projektů.

Studie proveditelnosti posoudila varianty projektu

 • z hlediska proveditelnosti, spočívající ve stanovení investičních nákladů, v ekonomickém hodnocení a v posouzení vlivu průběhu realizace projektu na železniční dopravu v uzlu;
 • z hlediska průchodnosti s ohledem na životní prostředí a územní plánování, vyhodnocení stavební realizovatelnosti včetně stavební připravenosti v nezbytném rozsahu na budoucí zapojení vysokorychlostních tratí a zkapacitnění stávajících konvenčních tratí jako součástí systému Rychlých spojení;
 • z hlediska přínosů projektu, které byly ekonomicky vyhodnoceny, dále bylo posouzeno dosažení zlepšení obsluhy a napojení města a regionu veřejnou hromadnou dopravou i budoucí napojení vysokorychlostních a konvenčních tratí jako součástí systému Rychlých spojení do uzlu.

Celkové zhodnocení projektu

Studie proveditelnosti obsahuje Část A – Celkové zhodnocení projektu, ve kterém jsou v přehledném členění srozumitelně popsány veškeré zásadní informace o projektu:

1  PŘEDMLUVA

2  ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŘEŠENÉMU PROJEKTU
2.1 Definice projektu železničního uzlu Brno
2.2 Základní požadavky na zpracování studie proveditelnosti
2.3 Použité podklady
2.4 Struktura dokumentace studie proveditelnosti

3  ANALYTICKÁ VÝCHODISKA
3.1 Řešené území
3.2 Dopravní síť
3.3 Nabídka veřejné dopravy
3.4 Demografická a socioekonomická charakteristika území
3.5 Předpokládaný rozvoj území a dopravní infrastruktury

4  PŘEPRAVNÍ POPTÁVKA
4.1 Stávající přepravní poptávka
4.2 Vývoj přepravní poptávky v minulých letech
4.3 Očekávaný budoucí vývoj přepravní poptávky

5  CÍLE PROJEKTU A POŽADAVKY NA JEHO ŘEŠENÍ
5.1 Analýza současných problémů a požadavků na řešení projektu
5.2 Legislativní požadavky a právní závazky
5.3 Definice cílů projektu

6  ANALÝZA MOŽNOSTÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU
6.1, 6.2 Strategické alternativy, Technické alternativy

7  NÁVRHY VARIANT ŘEŠENÍ PROJEKTU
7.1 Základní členění variant a oblastí návrhu jejich řešení
7.2 Varianta Bez projektu
7.3 Varianta A
7.4 Varianta B

8  POROVNÁNÍ DOSAHOVANÝCH PARAMETRŮ VARIANT
8.1 Porovnání investičních a provozních nákladů
8.2 Porovnání přepravních ukazatelů
8.3 Porovnávání dopravních ukazatelů
8.4 Porovnání dopadů na území a životní prostředí

9  VYHODNOCENÍ VARIANT ŘEŠENÍ PROJEKTU
9.1 Vyhodnocení plnění cílů projektu
9.2 Vyhodnocení přínosů projektu
9.3 Vyhodnocení ekonomické efektivity
9.4 Vyhodnocení rizik

10  ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Díly studie proveditelnosti a jejich přílohy jsou k dispozici v záložce Ke stažení.

 

Aktuálně

 • Severojižní kolejový diametr: rada města schválila memorandum o spolupráci

  18. září 2018 – Na přípravě takzvaného Severojižního kolejového diametru navazujícího na řešení Železničního uzlu Brno bude spolupracovat město Brno, Jihomoravský kraj, ministerstvo dopravy a Správa železniční dopravní cesty. Počítá s tím memorandum, které dnes schválila Rada města Brna. Doporučila ho také schválit brněnskému

 • Brno vybírá deset finalistů soutěže o název nového brněnského nádraží

  3. září 2018 – S koncem prázdnin ukončil Magistrát města Brna sběr návrhů na pojmenování nového nádraží. Na webových stránkách www.soutez.nasnovejnadr.cz  už mohou všichni od sobotní půlnoci až do konce září hlasovat pro svého favorita. Do finálového kola postoupí deset tipů s nejvyšším počtem hlasů. Hlasovat může každý bez omezení věku

 • SŽDC pokračuje v přípravě přesunu železničního uzlu Brno, informaci dostala vláda

  10. 7. 2018  – Přesun celého brněnského železničního uzlu ve variantě u řeky se dostává do další fáze, Ministerstvo dopravy informovalo vládu o zvolené variantě a dalším postupu. Správa železniční dopravní cesty nyní začne připravovat investici, která je plánována ve

 • Lidé pojmenují stavbu století – nové brněnské nádraží

  25. červen 2018 – Názvy ulic, tramvaj v Ostravě či náměstí v Mikulově – v minulosti lidé hlasovali v anketách o mnoha pojmenováních. Letos v létě ovšem budou moci občané České republiky poprvé ovlivnit název tak zásadní stavby, jako je nové

 • Ministerstvo dopravy rozhodlo o nádraží. Má být u řeky

  30. května 2018 – Centrální komise Ministerstva dopravy dnes vybrala variantu přestavby celého železničního uzlu Brno. Na základě studií proveditelnosti, názoru odborníků, vyjádření zástupců dotčených měst, Správy železniční dopravní cesty a s přihlédnutím na poslední jednání řídícího výboru k železničnímu uzlu Brno a jednání se zástupci železničních

Varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.