Europoint Brno

Projekt evropského významu

Brněnský železniční uzel a samotné hlavní nádraží jsou řadu let tématem diskusí. Na počátku 21. století je zřejmé, že současný stav nevyhovuje a neobstojí ani v budoucnosti. Nastal čas najít dlouhodobě uspokojivé řešení této palčivé brněnské otázky a realizovat přestavbu železničního uzlu – projekt Europoint Brno. Město Brno chce své občany i návštěvníky města na těchto stránkách seznámit nejen s variantami řešení, ale se všemi souvislostmi a přínosy tohoto důležitého projektu.

Na přípravě a realizaci projektu Europoint Brno se vedle města Brna podílejí také další instituce:

 • Ministerstvo dopravy České republiky – je zodpovědné za rozvoj dopravní infrastruktury státu. Zaručuje soulad s koncepcí rozvoje evropské dopravní sítě TEN-T prostřednictvím strategických dokumentů rozvoje. Ministerstvo dopravy také ve věcech projektů komunikuje s orgány Evropské unie.
 • Státní fond dopravní infrastruktury – je nástrojem pro financování staveb a údržby dopravní infrastruktury. Spravuje prostředky státu i evropské dotace.
 • Správa železniční dopravní cesty – tato státní organizace je správcem a investorem drážní infrastruktury. Připravuje projekty rozvoje české železniční sítě a zajišťuje jejich realizaci i provoz.
 • České dráhy – tato akciová společnost je nejvýznamnějším provozovatelem železniční dopravy v Česku. Navíc je v případě Brna vlastníkem rozsáhlých pozemků dotčených projektem přestavby železničního uzlu.
 • Jihomoravský kraj – financuje regionální veřejnou dopravu. Kraj i město Brno mají zájem o rozvoj a kvalitní provoz Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, jehož páteř tvoří železniční doprava.

Pozice Brna v evropské dopravní síti je silná

Evropská politika rozvoje dopravní infrastruktury získala v roce 2013 podobu kompaktní sítě sestávající ze dvou úrovní – hlavní a globální – s předpokládaným dokončením v letech 2030, resp. 2050. Nejvyšší prioritu mají koridory hlavní sítě. Brno leží na křížení dvou hlavních koridorů – Baltsko-jadranského koridoru, vedoucího z polských přístavů přes střední Evropu do přístavů v Itálii a Slovinsku, a Východního a východostředomořského koridoru, vedoucího ze severoněmeckých přístavů do východního Středomoří. Evropskými institucemi schválené nařízení o Nástroji pro propojení Evropy obsahuje seznam předem určených dopravních projektů na koridorech hlavní sítě. V tomto seznamu se na základě dlouhodobého úsilí města vůči orgánům Evropské unie potvrdila podpora modernizace železničního uzlu Brno a trati Brno–Přerov.

Více informací:
Definice projektu železničního uzlu Brno
Řešené území
Dopravní síť
Nabídka veřejné dopravy
Demografická a socioekonomická charakteristika území
Předpokládaný rozvoj území a dopravní infrastruktury

Aktuálně

 • Severojižní kolejový diametr: rada města schválila memorandum o spolupráci

  18. září 2018 – Na přípravě takzvaného Severojižního kolejového diametru navazujícího na řešení Železničního uzlu Brno bude spolupracovat město Brno, Jihomoravský kraj, ministerstvo dopravy a Správa železniční dopravní cesty. Počítá s tím memorandum, které dnes schválila Rada města Brna. Doporučila ho také schválit brněnskému

 • Brno vybírá deset finalistů soutěže o název nového brněnského nádraží

  3. září 2018 – S koncem prázdnin ukončil Magistrát města Brna sběr návrhů na pojmenování nového nádraží. Na webových stránkách www.soutez.nasnovejnadr.cz  už mohou všichni od sobotní půlnoci až do konce září hlasovat pro svého favorita. Do finálového kola postoupí deset tipů s nejvyšším počtem hlasů. Hlasovat může každý bez omezení věku

 • SŽDC pokračuje v přípravě přesunu železničního uzlu Brno, informaci dostala vláda

  10. 7. 2018  – Přesun celého brněnského železničního uzlu ve variantě u řeky se dostává do další fáze, Ministerstvo dopravy informovalo vládu o zvolené variantě a dalším postupu. Správa železniční dopravní cesty nyní začne připravovat investici, která je plánována ve

 • Lidé pojmenují stavbu století – nové brněnské nádraží

  25. červen 2018 – Názvy ulic, tramvaj v Ostravě či náměstí v Mikulově – v minulosti lidé hlasovali v anketách o mnoha pojmenováních. Letos v létě ovšem budou moci občané České republiky poprvé ovlivnit název tak zásadní stavby, jako je nové

 • Ministerstvo dopravy rozhodlo o nádraží. Má být u řeky

  30. května 2018 – Centrální komise Ministerstva dopravy dnes vybrala variantu přestavby celého železničního uzlu Brno. Na základě studií proveditelnosti, názoru odborníků, vyjádření zástupců dotčených měst, Správy železniční dopravní cesty a s přihlédnutím na poslední jednání řídícího výboru k železničnímu uzlu Brno a jednání se zástupci železničních

Varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.