Územní studie Železniční uzel Brno v poloze „Řeka“

9. února 2016 – Rada města Brna dnes ve svém rozhodování navázala na předchozí kroky, jejichž cílem je vytvoření urbanistických studií jak pro variantu nádraží pod Petrovem, tak pro variantu nádraží u řeky. Dosavadní materiály k variantě „Řeka“ se město rozhodlo aktualizovat tak, aby byl k dispozici ideový urbanistický návrh prostorového uspořádání nové městské čtvrti.

Podle dříve schváleného harmonogramu oslovilo město Brno s nabídkou zpracování studie pro variantu „ŽUB Řeka“ tyto subjekty

1. UAD STUDIO spol. s r.o., Mošnova 3, 615 00 Brno
2. Arch.Design s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
3. PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o., Štefánikova 33, 602 00 Brno
4. Ing.arch. Zdeněk Eichler, Rezkova 934/54, 602 00 Brno
5. Fa Parolli, s.r.o., Ing.arch. Petr Parolek, Palackého 198/72, 612 00 Brno
6. Prof. ing.arch. Ivan Koleček, Atelier d´architecture Sarl, 8, rue Enning, CH-1003 Lausanne, Švýcarsko
7. Fellerer Vendl Architekten, Schloßgasse 18, 1050 Wien, Rakousko
8. Studio Egret West, 3 Bruehouse Yard, London EC1V 4JQ, Velká Británie

Z oslovených projektantů 7 výzvu ke zpracování předmětné územní studie akceptovalo, pouze anglická firma Studio Egret West se doposud nevyjádřila vzhledem k tomu, že se zúčastnila 1. kola soutěže na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem a zatím neobdržela sdělení, zda postoupila do 2. kola.

Se sedmi projektanty, kteří výzvu akceptovalo, schválila dnes Rada města Brna uzavření smlouvy. Předání díla je dle smlouvy stanoveno na 15. 5. 2016

Tiskové středisko
Magistrát města Brna

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.