Brněnské hlavní nádraží čekají náročné opravy

18. 5. 2017 Roční přípravy podtrhují náročnost letošních prací na hlavním nádraží v Brně za více než 170 milionů korun. SŽDC zahájí 3. června další etapu nezbytných oprav na druhém nejvytíženějším nádraží v České republice, omezení pro vlakovou dopravu potrvá do 10. září. Na letošní opravy tzv. Pražského viaduktu, 4. nástupiště a příslušných kolejí navážou příští rok opravy výhybek ve stanici a mostů přes Křídlovickou a Hybešovu ulici. Největší zatěžkávací zkouškou bude klíčová modernizace zabezpečovacího zařízení v roce 2019, která se neobejde bez ročního omezení dopravy.

Stejně jako v minulých letech se koncentrují letošní opravy na brněnském hlavním nádraží do letních měsíců, kdy se očekává s ohledem na prázdniny menší frekvence cestujících. „Nutnou podmínkou pro zahájení letošních oprav je zajištění náhradního výstupu a nástupu cestujících v prostorách takzvaného Dolního nádraží, kudy povedou objízdné trasy především dálkové dopravy. Vedle již existujícího nástupiště u první koleje budujeme v současnosti další u druhé,“ přibližuje ředitel oblastního ředitelství SŽDC v Brně Miroslav Konečný. Přes obě koleje zajistí správce infrastruktury přechod s uzamykatelnými zábranami a osvětlení nástupišť a přilehlého prostoru. Důležité je i zázemí pro cestující v podobě výdejních oken ve výpravní budově a staničního rozhlasu. V blízkosti přístřešku budou cestujícím k dispozici také toalety. „Na zajištění náhradních prostor a dalšího nástupiště vynaloží SŽDC přibližně 12 milionů korun,“ doplňuje Konečný.

Oprava tzv. Pražského viaduktu
„Samotné práce na viaduktu zahájíme ihned první den výluky, tedy 3. června. Most není v dobrém technickém stavu a opravu již nemůžeme odkládat. Musím zdůraznit, že cílem oprav není zlepšení jeho parametrů, ale prodloužení životnosti,“ vysvětluje ředitel Konečný. V první etapě v roce 2016 proběhlo statické zajištění mostu, letos následuje demontáž trakčního vedení, odstranění kabelů, návěstidla a nutné zprovoznění provizorní kabelové trasy. Odstraní se koleje a štěrk, a to až po úroveň stávající izolace. Zároveň se demontuje zábradlí, římsy a části čelní stěny. Po nutné sanaci horní části odkrytých kleneb se položí podkladový beton s vodotěsnou izolací a zpět se zasype štěrkem. Pak již bude možné položit koleje a začít s montáží trakčního vedení a položením nových kabelových tras. Celkové náklady na opravu mostu přes Křenovou ulici činí 55 milionů korun.

Po druhém a třetím nástupišti se dočká opravy i čtvrté
Jednoznačným cílem SŽDC je zkrátit dobu omezení pro cestující, proto se do třech měsíců kumuluje maximum staveb. „Spolu s opravou tzv. Pražského viaduktu spojíme mimo jiné i opravu 4. nástupiště, přilehlé 6. koleje a služebního přejezdu. Práce se soustředí do letních prázdnin, začnou 1. července a skončí posledního srpna, vyžádají si 68 milionů korun,“ říká Konečný.

V rámci úprav dojde ke kompletnímu zbourání nástupní hrany, postaví se zcela nová. Hrana nástupiště bude vzhledem k oblouku s malým poloměrem ve výšce 300 mm a ve vzdálenosti 1650–1725 mm od osy koleje. Na nástupišti nahradí stávající asfaltobetonový povrch betonová dlažba s vodicí linií a dalšími signálními a varovnými pásy pro nevidomé spoluobčany. Zachován zůstane vzhled přístřešku. Ocelové a litinové konstrukce se demontují, vyhovující části se upraví, ostatní nahradí repliky. Nově opravené nástupiště doplní nový orientační i elektronický informační systém, osvětlení, staniční rozhlas či mobiliář.

Oprava kolejí mezi brněnským hlavním nádražím a Židenicemi
Mezi 19. červencem a 10. zářím proběhne také výměna pražců a kolejnic dvou kolejí mezi hlavním nádražím a odbočkou Židenice. Součástí bude i čištění štěrkového lože, zaštěrkování, směrové a výškové úpravy koleje či svaření kolejnic do bezstykové koleje. Během listopadu letošního roku proběhne následné podbití kolejí. Celkové náklady činí 35 milionů korun.

Nejnáročnější opravy čekají hlavní nádraží v Brně v letech 2018 a 2019, vyžádají si téměř 2, 5 miliardy korun
Opravy nádraží jsou jak z dopravního, tak i technického hlediska nezbytné a nesnesou další odklad. A to ani v případě podzimního rozhodnutí o budoucí poloze brněnského nádraží. „Jedná se o opravy související s udržením provozuschopnosti železničního uzlu, která je v současnosti na hranici svých technických možností. Kapacita nádraží je ve špičkách již zcela vyčerpána. Opravy v následujících letech musí zajistit plynulý provoz do realizace nového nádraží,“ zdůrazňuje Miroslav Konečný.

Investičně nejnáročnější je bezesporu kompletní rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení a jeho budoucí ovládání z jednotného obslužného pracoviště, tzv. JOP. Vzhledem k tomu, že stávající staniční zabezpečovací zařízení bude během realizace stále funkční, musí se nové umístit do postavené technologické budovy. Vedle zabezpečení se bude také řešit rekonstrukce napájení, kolejí a výhybek na břeclavském zhlaví, úpravy kolejiště ve stanici i na přilehlých úsecích. Aktuálně probíhá soutěž na zhotovitele projektu stavby. Celkové investiční náklady se očekávají ve výši přibližně 1, 785 miliardy korun. Samotnou realizaci očekává správce infrastruktury od jara příštího roku do prosince 2019. Přičemž se očekává výluka v průběhu celého roku 2019.

Ve stejném termínu proběhnou i rekonstrukce mostů přes Křídlovickou a Hybešovu ulici. V případě těchto dvou investic za 443 milionů korun probíhá zpracování projektu stavby. Další významnou akcí bude rekonstrukce výhybek na středním zhlaví brněnské železniční stanice. Vymění se celkem 21 výhybek, modernizací projde i železniční spodek, částečně i svršek či trakční vedení. Odhad nákladů je cca 331 milionů korun.

Zdroj: Tisková zpráva SŽDC

Další informace o tříměsíční výluce na www.brno.cz

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.