Hlavní nádraží čeká v létě velká výluka

Správa železniční dopravní cesty připravuje na letošní léto velkou rekonstrukci brněnského hlavního nádraží a takzvaného Pražského viaduktu. Vlaková výluka kvůli těmto pracím bude trvat sto dní a ovlivní dálkovou i regionální dopravu. Vlaky budou opět využívat takzvané Dolní nádraží, kde při výluce zastavovaly už v minulých letech. S výlukou na nádraží bude město Brno koordinovat i další dopravní stavby.

Zuzana Taušová

Dopravu v Brně ovlivní letos v létě velká výluka na železnici, která se dotkne jedné z nejzatíženějších a nejdůležitějších tratí ústících do železniční stanice Brno. Tentokrát se bude pracovat především na první a druhé koleji a na Pražském viaduktu, tedy viaduktu u ulice Křenová. Celková oprava čeká i čtvrté nástupiště a šestou kolej.

Opravy nádraží a jeho technologií jsou z dopravního a technického hlediska nutné bez ohledu na to, kde bude v budoucnu stát nádraží modernizované. Bez nich by totiž současné nádraží nemohlo nadále sloužit svému účelu.  „Jedná se o opravy související s udržením provozuschopnosti železničního uzlu. Celkové náklady převýší 150 milionů korun,“ upřesnila mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová.

Opravy na nádraží navážou na práce z minulých let. Očekávaný termín letošní výluky je od 3. června do 10. září. SŽDC nyní společně s Českými drahami, Dopravním podnikem města Brna a společností Kordis, která koordinuje Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, připravují podrobnosti výluky a výlukových jízdních řádů.

V rámci výlukových opatření budou cestující využívat další brněnská nádraží v Králově Poli a Židenicích. Část vlaků bude zastavovat na takzvaném Dolním nádraží za autobusovým nádražím Zvonařka.

„Matně si vybavuji, že z Dolního nádraží jsem už někdy cestovala. Doufám ale, že bude cesta k tomuto náhradnímu nádraží dobře značena, a že bude dobře fungovat náhradní doprava. I tak to ale nebude snadné,“ povzdechla si Brňanka Lenka Davidová.

Při návrhu výlukových jízdních řádů vychází dopravní podnik i Kordis ze zkušeností z roku 2013, kdy se Brno muselo kvůli opravám viaduktu vypořádat s podobně velkou výlukou.

„V letošním roce však bude potřeba vyšší četnost spojů náhradní dopravy, protože výluka nebude jen v období prázdnin, ale zasáhne i do frekvenčně silnějších měsíců červen a září,“ upozornil ředitel společnosti Kordis Jiří Horský.

Počet výluk, kdy má být využíváno Dolní nádraží postupně přibývá. Vedle letní výluky v letošním roce bude pro vlaky z jiných směrů vyžíváno i v části roku 2018 a pravděpodobně celý rok 2019. „Proto bychom chtěli hledat řešení, kde by byl systém náhradní dopravy za vlaky více začleněn do systému městské dopravy,“ doplnil Horský.

Dopravní podnik počítá na základě dřívějších zkušeností zavedením výlukové tramvajové linky P6 z Králova Pole k Hlavnímu nádraží. „Současně bude částečně posílena tramvajová doprava na Starou osadu. Rozsah jednotlivých opatření bude předmětem dalších návazných jednání s Českými dráhami,“ uvedl provozní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.

Je také nutné stanovit termíny dalších dopravních staveb v Brně tak, aby s touto investicí kolidovaly co nejméně a co nejméně omezily řidiče i cestující městskou hromadnou dopravou. Zahajovat se letos bude například stavba Tramvaje Plotní, stavební práce se dotknou také ulic Valchařská, Zábrdovická a Koliště.

Přesnější harmonogram nyní město zpracovává spolu s městskými společnostmi a dalšími investory. Termíny se budou upřesňovat v dalších měsících. „Termíny dalších výluk budou koordinovány, aby mohla fungovat výše naznačená náhradní doprava za železnici,“ doplnil Jan Seitl.

Město Brno navíc letos nově nabídne řidičům data o uzavírkách v přehlednější a ucelenější formě. Uzavřelo totiž partnerství se společnosti Waze, která provozuje jednu z největších komunikačních navigačních aplikací s dopravními informacemi. Na základě tohoto partnerství bude probíhat vzájemná výměna dopravních informací a město Brno získá více podkladů pro své Dopravní informační centrum, které zpracovává data o dopravě v Brně do webové a mobilní aplikace. Údaje z tohoto dopravního centra jsou dostupné na adrese https://www.doprava-brno.cz .

Výluka na hlavním nádraží

 • od 3. 6. do 10. 9. 2017 (předpokládaný termín)
 • Investorem oprav je SŽDC, výluky koordinuje s Českými drahami, Kordisem a Dopravním podnikem města Brna
 • Celkový objem investice převýší 150 milionů korun

Co se bude opravovat:

 • Koleje č. 1 a 2 – pročištění štěrkového lože kolejí, výměna pražců, výměna kolejnic, zřízení bezstykové koleje, podbití strojní podbíječkou, regulace trakčního vedení.
 • Oprava Pražského viaduktu: cihelný viadukt délky 210 m s dvaceti klenbami byl v havarijním stavu a je postupně opravován již několik let, letos je v plánu snesení svršku a odbagrování až na klenbu. Po očištění se provede izolace kleneb, nové římsy a kolejové lože. Proběhne také maximum příprav pro plánovanou rekonstrukci zabezpečovacího zařízení železniční stanice Brno-hlavní nádraží, která je v plánu v letech 2018 – 2019
 • Celková oprava IV. Nástupiště: naplánována je od 1. 7. do 31. 8. Připravují se podobné opravy, kterými loni prošlo 2. a 3. nástupiště. Tedy například úplné snesení nástupištního přístřešku, výměna prasklých litinových sloupů za repliky, nový střešní kryt, oprava nástupištní hrany, kompletní výměna dlažby, výměna kolejnic v koleji č. 6 a výměna osvětlení, sdělovacího zařízení a kamerového systému

Zdroj: Brněnský Metropolitan, únor 2017

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.