Brno odešle Správě železnic připomínky ke studii proveditelnosti vysokorychlostní tratě z Prahy do Břeclavi

30. září 2020Správa železnic zadala zpracování studie proveditelnosti k projektu výstavby vysokorychlostní tratě z Prahy do Břeclavi. Ta by měla vést přes Brno a z tohoto důvodu město uplatní připomínky k poslednímu výstupu této studie. Na jejich znění se dnes shodli radní.

„Město Brno vnímá projekt výstavby vysokorychlostních tratí pozitivně. Díky modernizaci stávajících železnic a uzlů a výstavbě nových tratí se navýší počet spojů a ty se zrychlí. Důsledkem bude zkrácení doby, po kterou budou lidé cestovat, což je předpokladem pro zkvalitnění a zvýšení dostupnosti města a jeho metropolitní oblasti. Preference veřejné hromadné dopravy je pro rozvoj Brna a jeho okolí důležitá. Město bude nadále požadovat, aby všechny vlaky zastavovaly na novém hlavním nádraží,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Rada města Brna dnes projednala připomínky k poslednímu dílčímu výstupu zpracovávané studie proveditelnosti vysokorychlostní tratě Praha–Brno–Břeclav. Tyto připomínky navazují na již dříve uplatněné z roku 2019. „Prioritami města je v blízké době přestavba železničního uzlu Brno (ŽUB) ve schválené variantě, modernizace tratě Brno–Přerov a již realizovaná elektrizace tratě Brno – Zastávka u Brna.
V případě silniční infrastruktury to je především výstavba velkého městského okruhu a zkapacitnění dálnice D1 v okolí města. Realizace těchto staveb je předpokladem pro výstavbu další dopravní infrastruktury, a to včetně vysokorychlostních tratí a jejich napojení do železničního uzlu Brno,“
 přiblížil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Město však zcela zásadně nesouhlasí s realizací navržené stavby tzv. bypassu, tedy obchvatu ŽUB s délkou cca 10 km na území Brna. Důvodem je nízká míra prověřenosti této tratě a případné zásahy do území města i přírody. „Dále nesouhlasíme s výstavbou terminálu na Vídeňské, a to z důvodu možného přetížení dopravy v této lokalitě. Dalšími podmínkami pro stavbu vysokorychlostní tratě jsou zajištění opatření proti šíření hluku a vibrací, zachování stávajících vazeb v území, jako jsou např. cyklostezky, a vhodné využití krajinných
a přírodě blízkých opatření. Neméně důležitá bude komunikace Správy železnic s veřejností, která by měla být s plány seznámena,“ 
dodal Filip Chvátal.

V souvislosti s výše zmíněným město Brno souhlasí se závěry vyhodnocení studie proveditelnosti, kde jsou mezi předpoklady pro efektivní funkci navržené vysokorychlostní tratě uvedeny modernizovaný železniční uzel Brno a trať Brno–Přerov ve variantě M2.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.