Město plánuje koordinovaný postup s developery při výstavbě části bulváru v nové městské čtvrti Trnitá

11. listopadu 2020 Nová městská čtvrť Trnitá je o něco blíž ke vzniku své dominanty – bulváru vedoucího od nového hlavního nádraží na Nové sady. Napomůže tomu i koordinovaný postup města a dvojice developerů při budování středního úseku stavby. Prvním krokem je společné memorandum o spolupráci, které dnes projednala Rada města Brna a které podléhá schválení zastupitelstvem.

Část plánovaného bulváru v prostoru ulic Opuštěná–Trnitá–Uhelná je součástí souboru staveb Přestavba železničního uzlu Brno, takže má od konce roku 2018 platné územní rozhodnutí. „V memorandu nastavujeme elementární právní rámec a deklarujeme zájem na spolupráci při vypracování projektové dokumentace a provádění inženýrské činnosti pro další navazující krok, kterým je získání platného stavebního povolení pro bulvár, související dopravní a technickou infrastrukturu či pro plánované stavby města i obou podnikatelských subjektů,“ popsala hlavní princip dohody primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Radní pro oblast investic David Grund doplňuje:„Pro bezproblémovou návaznost kroků a rozvoj lokality je důležité, že nově vznikající komunikace a sítě navazující na bulvár budou na náklady developerů vyprojektovány a vybudovány tak, aby bylo možné je napojit a převést do vlastnictví města Brna a do správy jeho příslušných složek.“ Město se zavazuje být nápomocné ostatním účastníkům v jednání s příslušnými státními a samosprávnými orgány a institucemi zřizovanými státem, tedy například s Ředitelstvím silnic a dálnic.

Smluvními stranami „Memoranda o spolupráci v souvislosti s projektem Trnitá – Bulvár“ jsou kromě statutárního města Brna také společnosti J & T REAL ESTATE CZ, a.s., a Moravská stavební – INVEST, a.s. „Považuji za velmi přínosné, že město dokáže za oboustranně výhodných podmínek spolupracovat se soukromým sektorem. Jedině díky těsné součinnosti a koordinovanému postupu může v nevyužívaném území v těsné blízkosti centra města vzniknout opravdu moderní městská čtvrť,“ dodala primátorka Markéta Vaňková.

Na dnes projednané memorandu by měla navazovat smlouva o spolupráci, ve které budou upřesněny práva a povinnosti jednotlivých smluvních stran, způsob financování a majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí dotčených stavbami. Brán v úvahu bude také požadavek, aby jednotlivé záměry byly povolovány ve vzájemné návaznosti a s ohledem na zájmy jednotlivých účastníků.

Tiskové středisko MMB

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.