Město představí varianty přestavby ŽUB, o finální rozhodne ministerstvo dopravy

4. září

Brno leží na křížení dvou hlavních koridorů transevropské dopravní sítě: Baltsko-jadranského koridoru a Východního a východostředomořského koridoru. Proto je v případě přestavby brněnského železničního uzlu namístě hovořit nejen o městském a regionálním projektu, ale také o jeho evropském významu. Název projektu Europoint Brno označuje nejen modernizaci železniční sítě v Brně, ale i rozvoj nové čtvrti v centrální městské zóně.

Nové informační stránky
Nově budou veřejnosti na stránkách www.europointbrno.cz i v informační kanceláři projektu představeny souvislosti všech tří variant: Nádraží u řeky, tedy odsun hlavního nádraží 800 metrů jižně od stávajícího, Nádraží pod Petrovem, odsun hlavního nádraží 300 metrů západně, ale také nulová varianta, kdy se Brno moderního nádraží nedočká.

O variantě řešení přestavby ŽUB rozhodne Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo dopravy ČR příští rok na základě nového vládního usnesení k brněnskému železničnímu uzlu završí náročný proces přípravy projektu Europoint Brno: rozhodne o variantě řešení přestavby železničního uzlu. Podkladem pro rozhodnutí bude Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, již zadala zpracovat Správa železniční dopravní cesty a na jejímž zpracování se město Brno podílí.

Studie proveditelnosti
Ve studii proveditelnosti, kterou zpracovává státní organizace SŽDC a která bude hotova v listopadu 2016, budou posouzeny dvě koncepční varianty řešení přestavby železničního uzlu: s nádražím u řeky a s nádražím pod Petrovem. Tyto dvě varianty byly již dříve upraveny a dopracovány ve studii Dopracování variant řešení železničního uzlu Brno, aby mohly být vzájemně porovnány. Ve studii proveditelnosti bude vyhodnocena i varianta nulová, označovaná jako „bez projektu“, tedy udržování provozuschopného stavu v dnešní podobě, kdy by nebylo dosaženo mj. požadované potřebné kapacity železničního uzlu.

Prověření variant bude podkladem pro čerpání prostředků z Evropské unie
Prověření variant je jedním ze základních požadavků pro spolufinancování projektů z prostředků Evropské unie. Do zpracování studie proveditelnosti je zapojena i iniciativa Jaspers, která poskytuje členským státům EU podporu potřebnou k přípravě velkých projektů.

Informací bude přibývat
Aktuálně jsou na stránkách k dispozici informace o principu řešení variant včetně zapojení nových tratí Rychlých spojení, popis rozvoje městské infrastruktury a návazností veřejné dopravy, ale i možnosti urbanistického rozvoje dotčeného území. Další informace budou zveřejňovány při postupném zpracovávání studie proveditelnosti.

Tiskové středisko MMB

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.