Urbanistická soutěž o návrh – budoucnost centra Brna

Statutární město Brno dnes vyhlašuje mezinárodní dvoukolovou urbanistickou soutěž na podobu nové městské čtvrti a strategii jejího rozvoje.

budoucnostcentrabrna.cz

Mezinárodní urbanistická soutěž Budoucnost centra Brna je vyhlášená se záměrem najít řešení pro jedno z nejkomplikovanějších, ale současně také nejzajímavějších míst jihomoravské metropole – prostor v okolí hlavního nádraží.

Prostřednictvím soutěže oslovujeme architekty, urbanisty a další odborníky, aby řešená lokalita v centru nebyla pohlcena invazivní generickou architekturou, ale aby se stala integrální součástí městské struktury, reprezentující Brno jako kreativní a sebevědomé město. „Soutěž má pro město dvě roviny. První z nich je pragmatická – hledaní odpovědí na otázku, jak s řešeným územím naložit a jakým způsobem jej dotvářet v případě, že stát rozhodne v rámci železničního uzlu o umístění nádraží pod Petrovem. Druhá rovina souvisí s celkovou dlouhodobou vizí města, kterou chceme i touto soutěží naplňovat: Brno se profiluje jako moderní a mladé město, které nabízí spoustu studijních možností. Chceme město rozvíjet tak, aby bylo nejen hezké, ale hlavně funkční pro občany,“ komentuje postoj města jeho primátor Ing. Petr Vokřál.

Díky profesionálnímu přístupu a řadě podnětných diskusí vedených se zástupci města a jeho Odboru územního plánování a rozvoje předkládáme soutěžícím inspirativní a otevřené zadání. Součástí jeho řešení pak bude nejen urbanistická koncepce, ale i metoda, strategie a nástroje k jejímu úspěšnému naplnění. Brno hledá návrh celého procesu – návrh, který povede ke vzniku nové čtvrti se soudobou sociální a kulturní infrastrukturou a který městu umožní posilovat svou roli v dané lokalitě.

Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora města Brna pro oblast rozvoje města upřesňuje: „Naší vizí pro toto území je živé kompaktní město, jehož základem musí být bydlení a s ním související služby – ať už jsou to kavárny, obchody, školky nebo kvalitní veřejná prostranství, parky či místa pro sportování. Mělo by zde postupně vzniknout živé město tak, jak ho známe z jiných čtvrtí navazujících na brněnské městské centrum. Chceme se dopracovat ke kvalitním řešením a víme, že je to dlouhý proces o mnoha fázích.“

Tato soutěž přistupuje k rozvojovému území v centru Brna jako k příležitosti ke znovuuchopení města – jinému, než je pragmatické rozmisťování objektů velkého měřítka či vytváření vnitřní periferie. Jejím cílem je nalézt řešení, které bude přizpůsobivé, udržitelné a kvalitní, a to z hlediska architektonického, urbanistického a dopravního, a které povede ke vzniku plnohodnotné integrální části moderního evropského města.
Spolu s brněnskými zastupiteli budou o návrzích rozhodovat architekti s bohatými zkušenostmi z praxe i soutěžení. Předsedou poroty je německý architekt Roger Riewe, jehož kancelář na základě vítězství v soutěži navrhovala hlavní nádraží v Innsbrucku. Dále v porotě zasedne Silja Tillner z Rakouska, jejíž studio pracuje již řadu let na vídeňském projektu Urbion, rozsáhlé městské revitalizaci úzce spojené s železnicí a odkazem Otto Wagnera. Ze zahraničí se dále zúčastní Sándor Finta, hlavní architekt města Budapešti, a Jiří Oplatek, brněnský rodák působící ve švýcarské Basileji.
Odbornou část poroty dále tvoří její druhý místopředseda Ivan Plicka – předseda České komory architektů, Jan Pavlíček – dopravní inženýr, Jaroslav Wertig z pražského studia A69 architekti, zástupce mladé brněnské scény Ondřej Chybík ze studia Chybik+Kristof, přední český teoretik a historik architektury Vladimír Šlapeta a Ivan Lejčar ze studia Alej – autor studie Nádraží v centru.

Závislými porotci jsou primátor města Brna Petr Vokřál (ANO), který byl zvolen prvním místopředsedou poroty, dále náměstci primátora Martin Ander (SZ) a Matěj Hollan (ŽTB) spolu se zastupitelem a místostarostou městské části Brno-sever Petrem Hladíkem (KDU-ČSL). Kompletní sestavu poroty doplňují z řad zastupitelstva města Brna Jana Drápalová (SZ) a Petr Bořecký (ANO).

Termín pro odevzdání návrhů v prvním kole je stanoven na 18. 12. 2015. Soutěž bude otevřená, veřejná, anonymní, dvoukolová a vyhlášena je v češtině a angličtině. Do druhého kola se předpokládá postup 8 návrhů, na jejichž dopracování pak budou mít autoři čas až do 15. 4. 2016. Výsledky soutěže by tak měly být zveřejněny spolu s výstavou návrhů v dostatečném předstihu před chystaným referendem o poloze nádraží a rozvoji jižního centra.

Oceněny budou tři nejlepší návrhy. Ceny jsou stanovené na 1 800 000 Kč pro první místo, 1 200 000 Kč pro druhé a 750 000 Kč pro třetí místo. Mezi ty návrhy, které postoupí do druhého kola, ale neobdrží žádnou cenu, se počítá s rozdělením celkové částky 1 250 000 Kč.

Veškeré informace pro média budou vždy zveřejňovány rovněž na stránkách soutěže: budoucnostcentrabrna.cz.

__________________________________________

Vyhlašovatel soutěže o návrh
Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
601 67 Brno

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek
MOBA Studio
U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 222 521

Proškolený organizátor soutěže:
MArch Ing. arch. Yvette Vašourková
E-mail: vasourkova@moba.name

Kontakt pro média:
Sekretář soutěže
Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
Tel.: +420 603 810 083
E-mail: kovacevic@moba.name

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.