Územní studie ukazují příležitosti, které městu může přinést nové nádraží u řeky

24. května 2016 Rada města Brna se dnes seznámila s návrhy pořízenými v ideové soutěži Budoucnost centra města Brna ve variantě nádraží u řeky. Ze sedmi předložených návrhů doporučila poradní komise vyzdvihnout především tři, které se s polohou nádraží u řeky a souvisejícími příležitostmi vypořádaly nejsrozumitelněji a nejpraktičtěji.

Tyto studie tak doplňují studie vytvořené pro variantu přestavby železničního uzlu ve variantě pod Petrovem, které byly představeny před dvěma týdny. Výsledky obou variant jsou nyní vystaveny v Domě umění města Brna, kde se s nimi mohou lidé seznámit až do 24. července 2016.

V žádném případě v tomto okamžiku nechci upřednostňovat jednu či druhou variantu celkového řešení přestavby železničního uzlu, ke které se město chystá již téměř sto let a která na dlouhou dobu v budoucnu ovlivní vývoj nejen centrální části města, ale celého Brna i jihomoravského regionu. Obě varianty mají své přednosti i problémy,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

Vzhledem k tomu, že tyto ideové studie nastiňují budoucí podobu Jižního centra s železničním průjezdem s nádražím u řeky, uvedu z mého pohledu klady této varianty. Z pohledu železničního uzlu by se zásadně zjednodušil a zrychlil průjezd souprav Brnem a v budoucnu by tato varianta umožnila hladké zapojení vysokorychlostních tratí. Byla by zásadním přínosem pro městskou hromadnou dopravu navazující na železnici i pro individuální dopravu. Rozšířila by centrum Brna pro bydlení, pro pracovní příležitosti a pro množství dalších služeb zarámovaných do zeleně. Uvolněné plochy po železničních tratích by posloužily k rozšíření ploch městských parků. Vznikla by krásná nová městská čtvrť navazující přímo na historické jádro,“ dodal primátor.

Autoři studií dokázali srozumitelným způsobem popsat, že nádraží v nové poloze u řeky není pro Brno problémem, ale příležitostí. A pro tuto příležitost přinesli také vize, s nimiž se nyní můžete seznámit,“ doplnil předseda poradní komise architekt Ivan Wahla.

Na doporučení komise byly oceněny tyto tři studie, jejichž výběr zdůvodnila poradní komise takto:

 1. Sdružení Koleček – Jura, architekti Lausanne-Brno

Racionální, detailně řešený a proveditelný návrh umožňující rozvoj „jižních“ čtvrtí v postupných krocích pomocí iniciačních prvků. Návrh předkládá řešení s deklarovanou kontinuitou s historickým městem, koncepcí tradičních městských čtvrtí kombinovaných s principy zahradního města. Významným motivem je návrh nové kompaktní „city“ a zelené koridory otevírající městské struktury k řece. Vyváženost návrhu spočívá v harmonii velkorysých městotvorných gest přinášející městu novou energii s detailním řešením jednotlivých partií kolem původního i nového nádraží. Návrh plně respektuje a splňuje hlavní požadavky zadání.

 1. Platforma Architekti

Nový pohled na geometrickou orientaci vkládané urbanistické struktury, která má paralelní orientaci s novou nádražní budovou. Návrh uvádí jako jedno z východisek inspiraci meziválečným návrhem Bohuslava Fuchse zvaným „Tangenta“. Odlišným způsobem od ostatních návrhů řeší dopravní obslužnost řešeného území. V partiích u řeky na straně města vytváří „klasické“ městské nábřeží. K tomuto motivu jako protiklad je nově komponováno rozlehlé rekreační nábřeží na jižní straně řeky. Zajímavý, svěží návrh, avšak není zcela konzistentní s dlouhodobě sledovanou koncepcí rozvoje území.

 1. EA architekti

Za hlavní pozitivní moment návrhu je považována kontinuita a navázání na městský charakter „starých“ částí města. Návrh užívá klasické městské bloky s vyznačeným členěním na jednotlivé domy, čímž dosahuje tradičního měřítka. Velkoryse rozvíjí park u řeky a originálním způsobem řeší ukončení okružní městské třídy v místě zrušeného kolejiště historického vlakového nádraží. Celkově se jedná o tradiční městské řešení respektující charakter centrální části města a splňující hlavní požadavky zadání.

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.