Cesta vlakem z Brna na sever je díky modernizaci rychlejší a pohodlnější

Brno, 28. června 2016 – Správa železniční dopravní cesty zmodernizovala traťový úsek mezi Brnem-Maloměřicemi a Brnem-Židenicemi. Hlavním přínosem projektu je především zvýšení traťové rychlosti a zajištění většího pohodlí a bezpečnosti cestujících.

Modernizace úseku, který je součástí tratí Brno – Česká Třebová a Brno – Havlíčkův Brod, zahrnovala rekonstrukci železničního svršku a spodku, modernizaci napájecího a trakčního vedení, výstavbu protihlukových stěn, rekonstrukci mostních objektů a propustku a zrušení podchodu ve stanici BrnoMaloměřice.

„Jedním z největších přínosů realizovaných stavebních prací je zvýšení traťové rychlosti a tedy i zkrácení jízdních dob, které zajisté potěší cestující. Ve směru na Havlíčkův Brod se nyní může jezdit rychlostí 90 až 110 kilometrů za hodinu, směrem na Českou Třebovou dokonce až 115 kilometrů za hodinu.“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Součástí stavby na tři kilometry dlouhém úseku bylo také posílení bezpečnostních prvků. Došlo k modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na trati i v odbočce Brno-Židenice.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo) činily 745 265 874 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do výše 580 076 176 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotoviteli stavby byly společnosti PROMINECON CZ a.s., Ridera Stavební a.s a Železničné stavby, a.s. Košice.

Název stavby Modernizace traťového úseku
Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo)
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé Ridera Stavební a.s.
PROMINECON CZ a.s.
Železničné stavby, a.s. Košice
Termín zahájení 02/2015
Termín dokončení 05/2016
Celkové náklady stavby 745 265 874 bez DPH
Plánovaný příspěvek EU 580 076 176 Kč

Zdroj: Tisková zpráva SŽDC

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.