Bezpečnější, rychlejší a pohodlnější cestování vlakem čeká cestující na trati z Brna do Uherského Hradiště

Slavkov u Brna, 29. června 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry na celkem třech úsecích železniční trati vedoucí z Brna do Uherského Hradiště, která je součástí tzv. Vlárské dráhy. Hlavním cílem těchto projektů bylo její uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.

Realizovány byly tyto projekty:

Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina
Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku Šlapanice (mimo) – Blažovice (včetně)
Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice – Nesovice

V rámci projektů byly provedeny úpravy železničního svršku a spodku, nástupišť, mostních objektů, propustků a železničních přejezdů. V úsecích odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina a Šlapanice (mimo) – Blažovice (včetně) bylo díky zlepšení jejich parametrů možné zvýšit traťovou rychlost až na 100 km/h.

„Realizace stavebních prací na frekventované trati Brno – Uherské Hradiště přispěla především ke zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti provozu. Cestující potěší i zkrácení jízdních dob a možnost pohodlnějšího a bezpečnějšího pohybu na upravených nástupištích,“ shrnul přínosy staveb generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Všechny uvedené projekty výrazně přispějí ke zvýšení dopravní dostupnosti, snížení provozních nákladů a zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dalším pozitivním dopadem bude zvýšení bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina činily 383 647 912 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 292 390 865 Kč. Zhotoviteli stavby byly společnosti OHL ŽS, a.s. a Subterra a.s.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku Šlapanice (mimo) – Blažovice (včetně) činily 599 073 931 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 452 657 656 Kč. Zhotoviteli stavby byly společnosti Subterra a.s., OHL ŽS, a.s., a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice – Nesovice činily 1 024 805 059 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 793 188 021 Kč. Zhotoviteli stavby byly společnosti OHL ŽS, a.s. a Subterra a.s.

Národní financování všech uvedených projektů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel OHL ŽS, a.s. a Subterra a.s.
Termín zahájení 9/2015
Termín dokončení 12/2015
Celkové náklady stavby 383 647 912 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 292 390 865 Kč

 

Název stavby Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku Šlapanice (mimo) – Blažovice (včetně)
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé Subterra a.s.
OHL ŽS, a.s.
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Termín zahájení 9/2015
Termín dokončení 5/2016
Celkové náklady stavby 599 073 931 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 452 657 656 Kč

 

Název stavby Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice – Nesovice
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel OHL ŽS, a.s. a Subterra a.s.
Termín zahájení 8/2015
Termín dokončení 2/2016
Celkové náklady stavby 1 024 805 059 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 793 188 021 Kč

Zdroj: Tisková zpráva SŽDC

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.