V neděli končí výluka na brněnském hlavním nádraží, cestujícím slouží nová nástupiště

Praha, 8. září 2016 – Tuto neděli končí tříměsíční omezení dopravy na brněnském hlavním nádraží. Správa železniční dopravní cesty opravovala od června 2. a 3. nástupiště, přilehlé koleje, trakční vedení nad nimi a most nad ulicí Špitálka. Oprava si vyžádala finanční náklady bezmála 92 miliónů korun. Ukončení letní výluky zpestří na hlavním nádraží také návrat oblíbené znělky „Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem“.

„Nutná oprava nástupišť na brněnském hlavním nádraží si vyžádala nemalá omezení v dopravě, proto se soustředila do letních měsíců, kdy je frekvence cestujících zpravidla menší. Všechny práce v současnosti finišují a směřují k ukončení výluky dle stanového termínu, tedy tuto neděli. Od pondělí 12. září zastaví vlaky také u třetího nástupiště. Za plného provozu budou pokračovat už pouze dokončovací práce, které však neomezí cestující,“ vysvětluje Miroslav Konečný, ředitel Oblastního ředitelství SŽDC v Brně.

Na obou nástupištích se odstranil asfaltobetonový povrch s podkladem, nahradila je nová betonová dlažba. Samozřejmostí jsou úpravy umožňující pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, jako jsou vodicí linie s funkcí varovného pásu a další signální a varovné prvky. Komplexní rekonstrukcí prošly ocelové a litinové konstrukce přístřešků. Zčásti se měnila, zbylá konstrukce se repasovala. Nevyhovující litinové sloupy nahradily přesné repliky, zcela nové je zastřešení. Cílem bylo zachování původního celkového vzhledu, konstrukce je sladěna do odstínu odpovídající době svého vzniku. V rámci dokončovacích prací se namontují na podhledové strany sítě proti ptákům.

Součástí oprav nástupišť bylo řešení orientačního systému pro cestující, kterým slouží nové informační a orientační tabule, nové jsou také nápisy s názvem stanice či osvětlení. Hlášení zajišťují moderní reproduktory. Nevidomým usnadní cestování orientační hlasové majáčky s paměťovými kartami.

Stavební práce se dotkly i hlavního podchodu. Vedle nutných oprav kabeláže se obnovila izolace nosné konstrukce, sanovaly se vnitřní omítky, vymalovalo se antigrafity nátěrem. Úpravou prošla i schodiště. Přistavěním jednoho schodu se zamezí zatékání do pochodu. Kompletně se vyměnilo zábradlí.

Spolu s nástupišti proběhla oprava přilehlých kolejí, vyměnily se kolejnice, pražce a drobné kolejivo. Dále se rekonstruoval služební přejezd, nástupištní objekty pro výpravčí nebo železniční most přes ulici Špitálka, kde se navázalo na první etapu oprav. Dokončila se vodotěsná izolace mostu, oprava horních částí nových čelních a úhlových stěn. Sanovaly se nosné konstrukce a opěry mostu.

Kompletní rekonstrukci 2. a 3. nástupiště symbolicky oslaví nedělní znovuzrození „Sedmikrásek“. „Rádi jsme se podíleli na návratu oblíbené znělky ‚Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem‘ na hlavní nádraží a vyšli tak vstříc prosbám občanů, kterým již bezmála dva roky chybí. Společně se společností KORDIS JMK jsme vyřešili všechny potřebné náležitosti a od této neděle opět zpestří hlášení vlaků,“ dodává Miroslav Konečný, ředitel Oblastního ředitelství SŽDC v Brně.

Zdroj: Tisková zpráva SŽDC

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.