Cíle projektu

Železniční uzel je základem rozvoje Brna

Mnoho lidí v Brně si neuvědomuje význam této stavby jako celku. Pokud se nepodaří zmodernizovat nádraží tak, aby sem bylo možné přivést do budoucna rychlovlaky, tak se může stát, že všechny vysokorychlostní tratě Brno minou a nás to vymaže z mapy Evropy. Obávám se, že si tady lidé neuvědomují, jak velký dopad na další rozvoj města to může mít. O železničním uzlu se musí rozhodnout v průběhu roku 2016, jinak se nám může stát, že šanci na získání adekvátní podpory ztratíme.

primátor města Brna Petr Vokřál

 

Cíle přestavby železničního uzlu jsou v souladu zájmů státu jako investora železničních staveb a města Brna jako investora navazující městské infrastruktury.

Mezi hlavní cíle realizace projektu Europoint Brno patří:

 • Odstranění kapacitního problému železničního uzlu Brno v osobní dopravě. Zajištění kapacity uzlu spolu s dosažením přijatelné provozní stability;
 • Umožnění kvalitního průjezdu nákladních vlaků železničním uzlem;
 • Odstranění nevyhovujícího technického stavu železniční infrastruktury;
 • Zkrácení cestovních dob a úspora času cestujících, a také zvýšení atraktivity železniční dopravy pro nárůst podílu železniční dopravy v rámci přepravního trhu;
 • Zlepšení dopravní obslužnosti města Brna a Jihomoravského kraje, zahrnující vytvoření podmínek pro lepší provázanost mezi různými segmenty dopravy, například novými přestupními terminály, zastávkami;
 • Vytvoření podmínek pro napojení nových vysokorychlostních a modernizovaných konvenčních tratí;
 • Vytvoření podmínek pro rozvoj území města jižně od stávajícího hlavního nádraží včetně rozvojové zóny Heršpická;
 • Stanovení podmínek rozvoje dopravy včetně městské hromadné dopravy a dopadů do dalších systémů (např. protipovodňová ochrana, technická infrastruktura).

Naplnění těchto cílů bude pro všechny varianty řešení posouzeno ve studii proveditelnosti.

Aktuálně

Nádraží u řeky

Odsun nádraží 800 metrů jižně

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nádraží pod Petrovem

Odsun nádraží 300 metrů západně

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.

   Podepsána smlouva o spolupráci a zajištění zdrojů financování na přestavbu železničního uzlu Brno mezi Ministerstvem dopravy ČR, Jihomoravským krajem, městem Brnem a Českými drahami.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2014
  • Město Brno souhlasilo s návrhem Zvláštních podmínek pro zpracování Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, kterou zadala Správa železniční dopravní cesty.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2017
  • Ministerstvo dopravy ČR rozhodne na základě výsledků studie proveditelnosti o variantě řešení přestavby železničního uzlu Brno.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.